Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB, kontrolle në të gjitha njësitë e therjes së mishit

Asnjë kafshë nuk lejohet të futet në thertore, nëse nuk  është e matrikulluar dhe pa dokumentacionin përkatës, që identifikojnë origjinën e kafshës.

Specialistët e AKVMB janë duke kryer kontrolle në të gjitha njësitë e therjes së mishit që operojnë në vend, për të verifikuar dokumentacionin për çdo krerë të therur, apo të destinuar për therje.  Në rastet kur verifikohet shkelje nga ana e operatorëve, merren masa administrative.

Kontrollet zyrtare në thertore janë detyrë funksionale e Shërbimit Veterinar të AKVMB. Kjo mbyllje e ciklit të prodhimit shtazor plotëson kontrollin shëndetësor dhe mirëqenies së kafshëve nga lindja deri në produkt, si dhe mundëson informacionin në kohë me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse