Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza 9-mujore e lëshimit të licencave blegtorale

Asnjë aktivitet tregtar blegtoral nuk mund të ushtrohet pa u pajisur më parë me licencë.  Kushtet e licencimit duhet t’u përgjigjen interesave publike dhe të garantojnë standarde për sigurinë ushqimore.

Në periudhën janar-shtator janë bërë në total 𝟑𝟖 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞 për licenca të kategorive të ndryshme, si; “Rritja ose tregtimi i kafshëve”, “Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare”, “Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve” dhe “Përpunim Lëkure”.

𝑲𝒆̈𝒕𝒐 𝒋𝒂𝒏𝒆̈ 𝒅𝒊𝒔𝒂 𝒏𝒈𝒂 𝒂𝒓𝒔𝒚𝒆𝒕 𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒍𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒂𝒗𝒆;

⛔️ mos plotësimi i kushteve të standardeve tekniko-teknologjike për ushtrimin e aktivitetit specifik të kërkuar;

 ⛔️mos plotësimi i standardeve veterinaro-sanitare për ushtrimin e aktivitetit specifik të kërkuar;

 ⛔️mos specifikimi i drejtimit të aktivitetit, psh: gjedh për mbarështim (qumësht) ose majmëri (mish).

Shpërndaje:

Lajme të tjera