Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Asnjë produkt bimor nuk mund të ekspozohet pa çertifikatën fitosanitare

Asnjë produkt bimor nuk mund të eksportohet pa çertifikatën fitosanitare

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin e gjendjes fitosanitare të bimëve, produkteve bimore që janë objekt i këtij ligji brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
“Certifikata fitosanitare për eksport” është dokumenti zyrtar i lë,shuar nga shërbimi i mbrojtjes së bimëve i zonës nga ku është prodhuar, ku tregon se kushtet fitosanitare të bimëve, produkteve bimore me rrezik dhe objekteve të tjera plotësojnë standardet e sigurisë fitosanitare, të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
Eksportet e produkteve bimore drejtë BE-së dhe vendeve të tjera të botës, duhet të shoqërohen nga “Certifikata Fitosanitare”, për të vërtetuar që është i pastër nga dëmutesit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera