Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.259, DATË 3.5.2023 “PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR.685, DATË 19.12.2019 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE SHËNDETËSORË DHE KARANTINORE TË DISA SPECIE ZOGJSH”