Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 162, DATE 23.3.2023 “PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR PLANIN E KONTROLLIT TE SUBSTANCAVE FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE, PESTICIDEVE DHE KONTAMINANTEVE DHE PLANIN E PËRDITËSUAR TË KONTROLLIT PËR SUBSTANCAT FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE, PESTICIDET DHE KONTAMINANTET”