Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHRI NR.609, DATË 28.12.2022 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR.139/1, DATË 7.4.2017 “PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMIN E TYRE NË LIDHJE ME KUFIJTË MAKSIMAL TË MBETJEVE NË PRODUKTET USHQIMORE ME ORIGJINË SHTAZORE