Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

LIGJI, Nr. 105/2016 PËR MBROJTJEN E BIMËVE (ndryshuar me ligjin nr. 15/2022, datë3.2.2022)