Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

LIGJI NR.71/2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10465, DATË 29.9.2011, PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË NDRYSHUAR