Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

LIGJ Nr. 66/2013 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8702, DATË 1.12.2000 “PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE DHE TË FERMAVE BLEGTORALE”