Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

LIGJI NR.10416, DATË 7.4.2011 PËR MATERIALIN MBJELLËS DHE SHUMËZUES BIMOR*