Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

RREGULLORE MBI PLANET KOMBËTARE E PËRSHPEJTIMIT TË ÇRRËNJOSJES SË TURBEKULOZIT