Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.163, DATË 12.4.2021 “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË KONTROLLIT TË BRUCELOZËS NË TË MITA”