Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

UDHËZIM NR.6, DATË 23.03.2023, “RREGULLAT PËR KRYERJEN E KONTROLLEVE ZYRTARE NË LIDHJE ME KONTAMINANTËT NË USHQIM”