Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.1, DATË 8.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “QË PËRCAKTON NORMAT SPECIFIKE PËR ORGANIZIMIN E KONTROLLEVE ZYRTARE MBI PRODUKTET ME ORIGJINË SHTAZORE TË DESTINUARA PËR KONSUM HUMAN”