Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 123, DATË 6.3.2023, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT QË DUHET TË ZBATOHEN PËR RASTET E DYSHUARA OSE TË KONSTATUARA NË MOSPËRPUTHSHMËRI ME RREGULLAT KOMBËTARE TË ZBATUESHME PËR PËRDORIMIN E SUBSTANCAVE FARMAKOLOGJIKE AKTIVE TË AUTORIZUARA NË PRODUKTET MJEKËSORE VETERINARE DHE MBETJEVE TË TYRE OSE ADITIVËVE PËR USHQIMIN PËR KAFSHË DHE PËRDORIMIN E SUBSTANCAVE FARMAKOLOGJIKE AKTIVE TË NDALUARA OSE TË PAAUTORIZUARA DHE MBETJEVE TË TYRE”