Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.125, DATË.17.4.2012 “PËR DISA MASA MBI KOORDINIMIN E KONTROLLEVE NË LIDHJE ME PROCESIN E THERJES SË KAFSHËVE”