Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.139, DATË26.3.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MBETJEVE