Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.149/1, DATË 2.4.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MBETJEVE PËR VITIN 2021”