Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.149, DATË 2.4.2021, PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MBETJEVE