Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.163/1 DATË 20.04.2021 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË KONTIGJENCËS SË DERMATOZËS NODULARE