Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.168, DATË 24.5.2012 MBI MIRATIMIN E PIKAVE TË INSPEKTIMIT KUFITAR KU KRYHET INSPEKTIMI VETERINAR, FITOSANITAR DHE I USHQIMIT PËR NJERËZ DHE KAFSHË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË