Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.175, DATË 28.3.2023 “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË KONTROLLIT TË BRUCELOZËS NË GJEDH”