Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.178, DATË 04.06.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI LISTAT E KAFSHËVE DHE PRODUKTEVE SUBJEKT I KONTROLLEVE NË PIKAT E INSPEKTIMIT KUFITAR”