Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.181, DATË 25.05.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT KALIMTARE PËR ZBATIMIN E RREGULLOREVE (BE) NR.853/2004, NR.854/2004 DHE NR.882/2004 TË PARLAMENTIT EUROPIAN SI DHE KËSHILLIT NË PËRMIRËSIM TË RREGULLOREVE BE NR.853/2004 DHE NR.854/2004