Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.184/1, DATË 25.05.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KRITERET MIKROBIOLOGJIKE PËR PRODUKTET USHQIMORE”