Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.184, DATË 25.05.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES QË SHFUQIZON DISA DIREKTIVA NË LIDHJE ME HIGJENËN USHQIMORE DHE KUSHTET E SHËNDETIT PËR PRODHIMIN DHE VENDOSJEN NË TREG TË PRODUKTEVE TË CAKTUARA ME ORIGJINË SHTAZORE, TË PËRCAKTUARA PËR KONSUM NJERËZOR DHE AMENDIMIN E DIREKTIVËS SË KËSHILLIT 89/662/KEE DHE 92/118 KEE DHE VENDIMIT TË KËSHILLIT 95/408/KE”