Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 186, DATË 29.03.2023, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MBETJEVE PËR VITIN 2023”