Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 189, DATË 4.5.2019 PËR MIRATIMIN E CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE VETERINARE PËR MISHIN E LLOJIT TË KAFSHËVE GJEDHË, TË IMTA, DERRA TË THERURA NË THERTORE