Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.190, DATË 04.05.2018 PËR MIRATIMIN E CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE VETERINARE QË SHOQËRON LËVIZJEN DHE TRANSPORTIN E NGRAKESAVE ME LËKURË DHE PRODUKTE ME ORIGJINË SHTAZORE, JO PËR KONSUM NJERËZOR