Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.192, DATË 06.06.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI SUBSTANCAT E PADËSHIRUARA NË USHQIMIN E KAFSHËVE”