Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.194 , DATË 03.04.2023 “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË KONTROLLIT TË BRUCELOZËS NË TË IMTA”