Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.196, DATË 11.06.2009 PËR MIRATIMIN E MANUALIT DIAGNOSTIK PËR INFLUENCËN AVIARE