Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 200, DATË 19.05.2021 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË BRUCELOZËS NË GJEDH