Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.203, DATË 16.06.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË MEDIKAMENTEVE DHE BIOPREPARATËVE VETERINARE TË REGJISTRUARA PËR IMPORT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË SIPAS VENDIMIT TË KOMISIONIT NR.06, DATË 15.06.2009