Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.209, DATË 15.06.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLLORES “MBI METODAT E MOSTRIMIT DHE ANALIZIMIT PËR KONTROLL ZYRTAR TË NIVLEVE TË PLUMBIT, KADMIUMIT, MËRKURIT, KALLAJIT INORGANIK, 3-MCPD DHE BENZO (A) PYRENIT NË PRODUKTET USHQIMORE”