Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.218, DATË 14.04.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI MASAT PËR KONTROLLIN DHE LUFTIMIN E SËMUNDJES AFRIKANE TË KUAJVE”