Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.241, DATË 30.07.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KONTROLLIN E SËMUNDJES SË MURTAJËS AFRIKANE TË DERRAVE”