Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.242, DATË 08.06.2021 PËR NGRITJEN E QENDRËS KOMBËTARE TË KRIZËS