Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.249, DATË 11.06.2021 PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE ME PATOGJENITET TË LARTË TË SHPENDËVE, TË SHFAQUR NË SHTETIN E POLONISË, SLLOVAKISË, HUNGARISË, GJERMANISË, UKRAINËS, ÇEKISË, RUMANISË, BULLGARISË, BELGJIKËS, KROACISË, DANIMARKËS, FRANCËS, HOLLANDËS DHE ITALISË