Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 252, DATË 8.6.2018 PËR MBAJTJEN E REGJISTRIT NË QENDRAT/STABILIMENTET E GRUMBULLIMIT, PËRPUNIMIT DHE TREGTIMIT TË LËKURËVE