Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.255, DATË 10.06.2008 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PROBLEMET SHËNDETËSORE QË PREKIN TREGTINË E GJEDHIT DHE DERRAVE”