Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.261, DATË 21.06.2021 “PËR DISA MASA SHTESË PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE NË SHPENDË, NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR, MBARËSHTIMIN, LËVIZJEN DHE TREGTIMIN E SHPENDËVE.