Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.274, DATË 18.06.2008 PËR REGJISTRIMIN E STABILIMENTEVE TË PULAVE PJELLËSE