Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.292, DATË 12.06.2006 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET SHËNDETËSORE PËR PRODHIMIN DHE VENDOSJEN NË TREG TË MISHIT TË FRESKËT”