Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.3, DATË 13.01.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROGRAMET E KONTROLLIT TË INFLUENCËS AVIARE NË ZOGJ TË EGËR