Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.306, DATË 17.05.2023, PËR “MIRATIMIN E PROGRAMIT AFATGJATË TË KONTROLLIT TË TUBERKULOZIT NË GJEDHË”