Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.310, DATË 26.06.2006 MBI VENDOSJEN E NIVELEVE DHE FREKUENCAVE TË KAMPIONIMIT PËR MONITORIMIN E DISA SUBSTANCAVE DHE MBETJEVE NË KAFSHËT E GJALLA