Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.319, DATË 23.10.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË MEDIKAMENTEVE DHE BIOPREPARATEVE VETERINARE TË REGJISTRUARA PËR IMPORT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË