Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.328, DATË 24. 06.2014 PËR MIRATIMIN E MANUALIT DIAGNOSTIK TË MURTAJËS AFRIKANE TË DERRAVE