Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.329, DATË 24.06.2014 MBI NORMAT MINIMALE PËR MBROJTJEN E VIÇAVE